Δημοσιέυσεις

Νέο Βιβλίο Δημοσιευμένο από την Elsevier

Περιγραφή

Διαχείριση της εταιρικής απόδοσης αεροδρομίων: Η αξιοποίηση της επιχειρηματικής ευφυΐας και της βιώσιμης μετάβασης παρέχει μια ολοκληρωμένη και ενημερωμένη πηγή που διερευνά την ενσωμάτωση των τεχνικών επιχειρηματικής ευφυΐας (BI) στις πρακτικές διαχείρισης των φορέων εκμετάλλευσης αεροδρομίων. Το βιβλίο ρίχνει φως στον τρόπο με τον οποίο η BI μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της εταιρικής απόδοσης, της λήψης στρατηγικών αποφάσεων και της επιχειρησιακής αποδοτικότητας στον κλάδο των αερομεταφορών. Διερευνά με μοναδικό τρόπο τη σχέση μεταξύ των ευφυών και αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης στις επιχειρήσεις αερολιμένων και της επίτευξης των εταιρικών στόχων απόδοσης στον κλάδο των αερομεταφορών.
Το βιβλίο αυτό αναδεικνύει τις πρακτικές εφαρμογές του BI στο πλαίσιο των φορέων εκμετάλλευσης αεροδρομίων, παρέχοντας μια σύγχρονη και ολιστική επισκόπηση των στρατηγικών, των βέλτιστων πρακτικών και των προκλήσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση των λειτουργιών των αεροδρομίων με βάση το BI για την προώθηση των εταιρικών επιδόσεων. Επιπλέον, αναγνωρίζει την αυξανόμενη εστίαση στη βιωσιμότητα και την ανάγκη για τους φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητές τους με περιβαλλοντικά ζητήματα, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την οικονομική βιωσιμότητα.

Αγορά από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://shop.elsevier.com/books/managing-airport-corporate-performance/dimitriou/978-0-443-29109-8?country=JP&format=print

Πρόσφατες Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

 • Dimitriou, D. (2023). Key Drivers Influencing Airport Development Strategy as National Gateways: Management Attitudes in the Mediterranean Region. In A. Masouras, S. Daskou, V. Pistikou, D. Dimitriou, & T. Friesner (Eds.), Global Developments in Nation Branding and Promotion: Theoretical and Practical Approaches (pp. 77-104). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-5902-7.ch004
 • Dimitriou, D. & Karagkouni, A. (2023). Appraisal of Critical Infrastructure Corporate Performance Upon Sustainability: An Analysis of Impact in National Branding and Welfare. In A. Masouras, S. Daskou, V. Pistikou, D. Dimitriou, & T. Friesner (Eds.), Global Developments in Nation Branding and Promotion: Theoretical and Practical Approaches (pp. 1-24). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-5902-7.ch001
 • Dimitriou D., Karagkouni, A. (2022). ‘Due Diligence of Transport Infrastructure Operators Sustainability: A Circular Economy Driven Approach’. Frontiers in Sustainability. https://doi.org/10.3389/frsus.2022.916038
 • Dimitriou D., Karagkouni, A. (2022). ‘Airports’ Sustainability Strategy: Evaluation framework upon environmental awareness’. Frontiers in Sustainability. https://doi.org/10.3389/frsus.2022.880718
 • Dimitriou D., Karagkouni A. (2022). “Assortment of Airports’ Sustainability Strategy: A Comprehensiveness Analysis Framework”, International Journal: Sustainability, 14 (7): 4217. DOI: https://doi.org/10.3390/su14074217
 • Dimitriou D. and Sartzetaki M., (2022). Criticality of a regional airport development to mitigate covid-19 economic effects, Int Journal Case Studies on Transport Policy, 10(1), pp 581-590, https://doi.org/10.1016/j.cstp.2022.01.018
 • Dimitriou D., Sartzetaki M., Dadinidou S. (2022). Methodology Framework to Assess Regional Development Plans: A European Perspective, Economics and Business Quarterly Reviews, 5(1), 1-12, DOI: https://doi.org/10.31014/aior.1992.05.01.398
 • Dimitriou D., Sartzetaki M., (2022). Assessment of socioeconomic impact diversification from transport infrastructure projects: the case of a new regional airport, Transportation Research Records (TRR), SAGA, Vol 2676(4) pp 732-745. DOI: https://doi.org/10.1177/03611981211064999
 • Dimitriou D. and Sartzetaki M., (2022). Modified fuzzy TOPSIS assessment framework for defining large transport enterprises business value, Operational Research, Springer, DOI : https://doi.org/10.1007/s12351-022-00719-9
 • Dimitriou D. and Zeimbekis P., Appraisal modelling for FSRU greenfield energy projects, Energies 2022, 15(9), 3188; DOI: https://doi.org/10.3390/en15093188
 • Dimitriou D., Papakostas K., (2022). Evaluation of occupational health & safety performance towards sustainable development of transportation infrastructure. Sustainability, 14(10), https://doi.org/10.3390/su14106296
 • Karagkouni, A., Dimitriou D. (2022). ‘Sustainability Performance Appraisal for Airports Serving Tourist Islands’. Sustainability, 14, no. 20: 13363. https://doi.org/10.3390/su142013363