Ερευνητικά Έργα

Τίτλος στα Ελληνικά: Ευφυής Ερευνητική Υποδομή στη Ναυτιλία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα, και τις Μεταφορές Plus (EN.I.R.I.S.S.T+)

Τίτλος στα Αγγλικά: Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply chain, Transport and Logistics Plus (EN.I.R.I.S.S.T+) 

Σύντομη περιγραφή: Πρόκειται για την επέκταση της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής (ENIRISST) στους τομείς της ναυτιλίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών. Συνδυάζει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (με μέριμνα της διαφύλαξης της ιδιωτικότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων), τη δημιουργία καινοτόμων μοντέλων και τεχνικών προγραμματισμού, την ανάπτυξη χρήσιμων εφαρμογών, ασφαλών και φιλικών προς τους χρήστες/ριες, και τέλος την ανάπτυξη ψηφιακών παρατηρητηρίων με στόχο την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, ερευνητικούς οργανισμούς, κτλ.). Με αυτό τον τρόπο, το όραμα της EN.I.R.I.S.S.T. Plus είναι να αποτελέσει ένα κέντρο αριστείας που θα προάγει και θα υποστηρίζει την έρευνα στους επιστημονικούς τομείς της ναυτιλίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών.

 

Κύριο αντικείμενο του Δ.Π.Θ. στο έργο: Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, υπό την επιστημονική επίβλεψη και καθοδήγηση του Καθηγητή και Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, κ. Δημήτριου Δημητρίου (Επιστημονικός Υπεύθυνος υποέργου Δ.Π.Θ.), ανέπτυξε το Παρατηρητήριο Διαλειτουργικότητας Υποδομών και Δικτύων (https://enirisst-plus-duth.eu/). Το Παρατηρητήριο Διαλειτουργικότητας Υποδομών και Δικτύων αποτελεί ουσιαστικά ένα οικοσύστημα πρωτογενών και σύνθετων δεδομένων, που παρέχουν μεγάλο πλέγμα υπηρεσιών που έχει ως στόχο να υποστηρίξει συστήματα αποφάσεων και εφαρμογές για την προσβασιμότητα επισκεπτών, την εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων, την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προώθηση δεδομένων στο πλαίσιο της προσβασιμότητας και κυρίως της Διαλειτουγικότητας κρίσιμων υποδομών, με κέντρο αναφοράς την ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κύριος στόχος της πλατφόρμας είναι η τροφοδότηση συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης επιχειρήσεων που συνδέονται με τη προσβασιμότητα στην Περιφέρεια ΑΜΘ και την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων επιχειρηματικότητας, για την υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων και την αποτίμηση επιχειρηματικών ευκαιριών, καθώς και την αξιολόγηση της απόδοσης με χρήση σειρά δεικτών απόδοσης. Η βάση της καινοτόμου αυτής εφαρμογής είναι μια δυναμική πλατφόρμα, που αναπτύχθηκε με  τη συμμετοχή από 25 και πλέον ερευνητών και καθηγητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, διαφορετικών ειδικοτήτων. Ειδικότερα, το έργο EN.I.R.I.S.S.T+ επεκτείνεται  με ερευνητικό και επιχειρηματικό προσανατολισμό, θέτοντας ως στόχο τη διαλειτουργικότητα μεταξύ κρίσιμων υποδομών στους τομείς των μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της ναυτιλίας και του τουρισμού. Αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο άμεσης και στοχευμένης ανάλυσης στοιχείων κόστους και απόδοσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, που διεγείρει την επιχειρηματικότητα και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στον τομέα της βιομηχανίας, μεταποίησης και υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των ερευνητικών αποτελεσμάτων:

Α. δημιουργήθηκε ένα νέο εργαστήριο στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Δ.Π.Θ. με τίτλο «Διοίκηση, Διακυβέρνηση, Επιχειρηματική Ευφυΐα, Εταιρική Στρατηγική και Ηθική, Εταιριών Διαχείρισης Υποδομών, Δικτυών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (Management, Governance, Business Intelligence, Strategy and Corporate Ethics in Infrastructure Operators, Networks and Supply Chain), με το Ακρωνύμιο MaGBISE

Β. δημιουργήθηκαν νέα εκπαιδευτικά προγράμματα συνεργασία με φορείς του εξωτερικού (ενδεικτικά αναφέρονται: MSc in Project Management σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Ενότητα (unit) στην Βιοηθική και επιχειρηματική ηθική (WMA Cooperation Center))

Γ. αναπτύχθηκε το θεματικό δίκτυο ειδικών και εμπειρογνωμόνων, Vip4Ride – Network of experts (Valuable Investment Projects for Reasonable Infrastructure Development) (https://www.vip4ride.com/index.php/vip4ride).

 

 

Website: https://enirisst-plus.gr/

Παρατηρητήριο (ψηφιακή πλατφόρμα): https://enirisst-plus-duth.eu/

Πληροφορίες για τις Δράσεις μας: https://www.vip4ride.com

LinkedIn:#VIP4RIDE

Facebook:#VIP4RIDE

Επικοινωνία: v4r@vip4ride.com