Σκοπός

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η παραγωγή έρευνας στον τομέα της επιχειρηματικής ευφυΐας στη διοίκηση εταιριών διαχείρισης υποδομών, δικτύων και εφοδιαστικής αλυσίδας. Η επιχειρηματική ευφυΐα «Business Intelligence (BI)» και εταιρική/επιχειρηματική ηθική «Business and Corporate Ethics” είναι ένα θέμα αιχμής στις εταιρίες διαχείρισης υποδομών, δικτύων και εφοδιαστικής αλυσίδας συνδυάζει παραδοσιακές πρακτικές διοίκησης εταιριών διαχείρισης υποδομών και δικτύων ενώ συνδυάζεται άμεσα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό (Digital Transformation) για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς υποδομών, δικτύων και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Κύριοι σκοποί του εργαστηρίου είναι:

  1. Η προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας (σε όλα τα επίπεδα) στις ερευνητικές περιοχές που αναφέρονται παραπάνω.
  2. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής έρευνας) των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σε θέματα που εντάσσονται στα επιστημονικά πεδία του εργαστηρίου.
  3. Η προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης.
  4. Οι δράσεις εξωστρέφειας και συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα με συναφές επιστημονικό αντικείμενο και στόχους, μέσα σε συλλογικής εργασίας.
  5. Η προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου
  6. Η διεξαγωγή και προβολή συναφών ερευνών στα επιστημονικά αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου και δημοσίευση των αποτελεσμάτων και της εξέλιξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του σε διεθνή συνέδρια και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.
  7. Η διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων συναφών επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η σύναψη συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες και φορείς.
  8. Η συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων στο αντικείμενο του εργαστηρίου
  9. Η συνεργασία με αντίστοιχα εργαστήρια και φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό σε συναφείς δραστηριότητες, με έμφαση την έρευνα και την προώθηση επιστημονικών δράσεων
  10. Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και τη συμμετοχή σε επιστημονικές ενώσεις, φόρουμ, ομάδες ειδικών και σχετικές δράσεις.